Click to open a larger map

Vedtægter til THYHOLM REPEATER FORENING.

§ 1. Foreningens navn er Thyholm Repeaterforening af 11.08.2014.

§ 2. Foreningens formål er at drive foreningens repeatere, og at samle radioamatørinteresserede. Dertil skal foreningen stå for at repræsentere radioamatørendes interesser overfor evt. myndigheder og organisationer.

§ 3. Som medlemmer kan optages enhver interesserede i amatørradioer.

§ 4. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf den ene er formand for repeaterne, samt 1 kasserer og 1 bestyrelses medlem, som vælges på generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således, at 1 medlem vælges i lige år og 1 medlem i ulige år. Revisor og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 6. Generalforsamlingen afholdes en gang om året senest 1. september. Indkaldelse til ordinær generalforsamling indvarsles senest 2 uger før afholdelsen, og sker ved skiftligt via E-mail eller evt. OZ

§ 7. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent for pågældende kalenderår være indbetalt, senest på dagen for den ordinære generalforsamling.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 del af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Den skal indvarsles skriftligt mindst 14 dage før afholdelsen.

§ 9. Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 10. Dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1 : Valg af dirigent.

2 : Formandens beretning.

3 : Regnskab og fastsættelse af kontingent.

4 : Indkomne forslag.

5 : Valg af bestyrelse.

6 : Valg af revisor.

7 : Valg af suppleant.

8 : Eventuelt.

§ 11: Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes.

§ 12: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren fører nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter. Kassebeholdningen og bilag, skal til enhver tid være til rådighed for eftersyn af bestyrelsen og revisor. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

§ 13: Foreningen kan ophæves, når det er vedtaget på 2 generalforsamlinger, hvoraf den ene er specielt indkaldt til dette formål.

Stk. 2 Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 dels flertal af de fremmødte stemmer.

Stk. 4. Besluttes det at opløse foreningen, skal repeateren og dens tilbehør, overdrages til de investorer, der fra starten har købt alt repeater udstyr, investorerne vil fremgå synlig i forenings regnskab.